OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NORD MEDICAL SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§ 1 DEFINICJE

 1. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów stosowane przez Nord Medical Sp. z o.o. skierowane do Klientów będących konsumentami (w tym przedsiębiorców będących osobą fizyczną, zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) oraz przedsiębiorców, chyba że postanowienie OWS wyraźnie wskazuje, że dotyczy wyłącznie konsumentów lub przedsiębiorców.
 2. Sprzedawca – Nord Medical sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000455506 REGON: 146606459, NIP: 1182091025, wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł wpłacony w całości.
 3. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie i zawierająca Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna, zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadająca dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
 6. Strony – Sprzedawca i Kupujący.
 7. Strona internetowa Sprzedawcy – https://balanced-body.pl/.
 8. Oferta – oferta w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 9. Umowa – transakcja sprzedaży Towarów zawierana w drodze złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z niniejszym OWS bądź w szczególnych przypadkach poprzez podpisanie odrębnego porozumienia na piśmie.
 10. Dostawa – dostarczenie Towarów pod wskazany adres z zamówienia, nie obejmujący wniesienia Towaru do lokalu Kupującego.
 11. Towar – rzecz ruchoma prezentowana na Stronie internetowej Sprzedawcy https://balanced-body.pl/.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.
 13. Czas realizacji Zamówienia – okres jaki upływa od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (w przypadku płatności gotówką przy dostawie Towaru), od momentu wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedawcy (w przypadku przedpłaty przelewem) do momentu wysyłki Towaru do Kupującego.

§ 2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 2. Informacje o Towarach prezentowane przez Sprzedawcę na jego stronie internetowej nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. OWS stanowią integralną część Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 4. OWS dostępne są stale pod adresem elektronicznym: https://balanced-body.pl/ows, zaś ich doręczenie Kupującemu następuje z chwilą przesłania Oferty do Kupującego.
 5. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.
 6. Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedawcą:
  • telefonicznie: 881 606 800 lub 575 797 947 (pn.-pt. w godz. 9:00-16:00);
  • korzystając z poczty elektronicznej: przesyłając wiadomość na adres: kontakt@balanced-body.pl

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia Towaru Sprzedawcy można dokonać w następujący sposób:
  • pocztą elektroniczną: wysyłając na adres kontakt@balanced-body.pl Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. ilość i rodzaj Towarów, imię i nazwisko (nazwę firmy), adres, adres poczty elektronicznej, adres dostawy, dane do faktury, numer telefonu kontaktowego oraz określenie sposobu płatności;
  • telefonicznie: składając Zamówienie pod numerem 881 606 800 lub 575 797 947
 2. Złożenie Zamówienia przez Kupującego (telefonicznie lub drogą elektroniczną) oraz potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedającego (wyłącznie drogą elektroniczną) jest warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie jest wiążące dla Sprzedawcy, brak odpowiedzi Sprzedawcy nie oznacza milczącego przyjęcia Zamówienia.
 3. Kupujący oświadcza, że Zamówienia będą składane przez osoby upoważnione przez Kupującego do jego reprezentowania.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia drogą mailową Zamówienia przez Sprzedawcę, o którym mowa w § 3 ust. 2 i na warunkach określonych w OWS.
 5. Po dokonaniu Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku płatności przelewem bankowym, do wiadomości dołączona jest faktura proforma zawierająca dane niezbędne do przelewu.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawa Towarów zostanie zrealizowana w terminie określonym w Ofercie lub potwierdzeniu Zamówienia.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Kupującemu zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia.
 3. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Polski, Finlandii, Estonii. Łotwy, Litwy, Słowacji i Węgier.
 4. Dostawa Towarów do Kupującego odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycyjnej.
 5. Koszty dostawy zostają wskazane Kupującemu w Ofercie.
 6. Dostawa Towaru nie obejmuje jego wniesienia do lokalu Kupującego.
 7. Odbierając przesyłkę Kupujący:
  1. będący Konsumentem ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można sporządzić protokół szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej lub spedycyjnej. Protokół powinien wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Konsumenta oraz pracownika firmy kurierskiej lub spedycyjnej.
  2. będący Przedsiębiorcą, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie protokołu szkody, spełniającego warunki opisane w § 4 pkt. 7 a). Sporządzony przy odbiorze przesyłki protokół szkody jest podstawą postępowania reklamacyjnego.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy dostawa Towaru jest niemożliwa lub opóźniona z przyczyn niezależnych od niego, a w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się między innymi zdarzenia losowe, wojnę, strajk, stan epidemii, zarządzenie władz (w tym embarga handlowe) – również, jeśli te przyczyny wystąpiły po stronie dostawcy Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyczynie opóźnienia lub braku możliwości dokonania dostawy.
 10. W przypadku gdy Kupujący zmieni termin Dostawy Towaru na termin późniejszy niż ustalony ze Sprzedawcą podczas składania Zamówienia, naliczona mu zostanie opłata za magazynowanie Towaru przez Sprzedawcę w wysokości 1% wartości netto Towaru za każdy dodatkowo rozpoczęty miesiąc magazynowania.

§ 5 MONTAŻ ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Kupujący podczas składania Zamówienia ma możliwość wyboru usługi montażu zakupionego Towaru w lokalu Kupującego znajdującego się na terytorium Polski przez Sprzedawcę.
 2. Cena za usługę montażu Towaru jest ustalana przez Kupującego indywidualnie ze Sprzedawcą przed zawarciem Umowy.
 3. Warunkiem realizacji usługi montażu Towaru jest odpowiednie przygotowanie lokalu, w którym sprzęt ma być zamontowany, tzn. lokal musi być w pełni gotowy do montażu, posprzątany, w lokalu nie mogą być prowadzone roboty budowalne. W przypadku niewłaściwego przygotowania lokalu, Sprzedawca ma możliwość odmowy realizacji usługi montażu Towaru do czasu, aż lokal Kupującego będzie na to gotowy oraz naliczenia opłaty za dojazd do lokalu Kupującego. W takiej sytuacji Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia do Sprzedawcy.

§ 6 CENY TOWARÓW I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie Ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich lub w Euro lub w Dolarach amerykańskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Kupujący może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
  1. gotówką przy dostawie Towaru – płatne pracownikowi firmy kurierskiej (tylko przy Zamówieniach do kwoty 5000 złotych brutto); Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
   • przedpłata w wysokości 100% wartości Towaru – w przypadku dostępności Towaru w magazynie Sprzedawcy; Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
   • w formie zaliczki w wysokości 50% wartości Towaru – Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności zaliczki w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Płatność pozostałej ceny Towaru następuje po poinformowaniu Kupującego o skompletowaniu przez Sprzedawcę zamówionego Towaru. Dostawa Towaru następuje po zaksięgowaniu pozostałej do zapłaty ceny.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania Dostaw Towarów niezrealizowanych Zamówień oraz potwierdzania nowych Zamówień w przypadku wystąpienia opóźnień w zapłacie należności na rzecz Sprzedawcy przez Kupującego, do czasu uregulowania wszystkich zaległych płatności.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać faktury w formacie PDF drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego każdorazowo wskazany w Zamówieniu, zaś Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu oraz organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 29 grudnia 2012 roku poz. 1528) oraz ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. z 2011 roku Dz.U. nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

§ 7 PRAWO WŁASNOŚCI

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanego Towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedawca jest właścicielem Towaru do chwili pełnej zapłaty należności za dostarczony Kupującemu Towar oraz innych ewentualnych należności wynikających z Umowy sprzedaży
 2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedawcy.
 3. W przypadku zajęcia Towaru, stanowiącego własność Sprzedawcy, w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia Towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedawcy jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje, o tym gdzie są przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem własności.

§ 8 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy jest złożenie przez Konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (Nord Medical sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: Plac Bankowy 2, 00–095 Warszawa, tel. 881 606 800 lub 575 797 947, email kontakt@balanced-body.pl) przed upływem terminu określonego w § 8 pkt. 2.
 4. Konsument, może odstąpić od Umowy sprzedaży korzystając z wzoru formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie internetowej Sprzedawcy.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Umów sprzedaży, których przedmiotem są:
  1. Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. Towary wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, zobowiązany jest on do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Sprzedawcy (w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument przekazał informację o odstąpieniu od Umowy zgodnie z § 7 ust. 3). Termin jest zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 8. Wszelkie koszty zwrotu Towaru (opakowania i odesłania) na adres Sprzedawcy ponosi Konsument.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 12. Jeżeli Konsument w trakcie składania Zamówienia wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towarów Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez Niego dodatkowych kosztów dostawy.

§ 9 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorców z tytułu rękojmi za wady Towarów będących przedmiotem Umów sprzedaży zostaje wyłączona.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumentów za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności na podstawie art. 43a – 43g.
 3. Reklamacje można składać w formie pisemnej:
  1. na adres Sprzedawcy: Plac Bankowy 2, 00 – 095 Warszawa;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@balanced-body.pl
 4. Zgłoszenie reklamacyjne może zawierać:
  1. informację o rodzaju Towaru, będącego przedmiotem reklamacji, numerze Zamówienia i dacie zawarcia Umowy sprzedaży;
  2. informację o okolicznościach, rodzaju i dacie wystąpienia braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży;
  3. żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
  4. dane kontaktowe Kupującego zgłaszającego reklamację.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.

§ 10 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Gwarancji na zakupione u Sprzedawcy Towary udziela ich producent.
 2. Warunki gwarancji określone są szczegółowo w kartach gwarancyjnych oraz w opisach poszczególnych Towarów.
 3. Gwarancja realizowana jest za pośrednictwem Sprzedawcy zgodnie z procedura określoną w karcie gwarancyjnej oraz w opisach poszczególnych Towarów.

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W każdym przypadku, gdy powstanie odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego, jest ona ograniczona do rzeczywistej straty i nie może przekroczyć wartości zakupionego Towaru.
 2. W przypadku wystąpienia przeciwko Kupującemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedawcę Towarem, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedawcę na piśmie, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedawcy z tego tytułu.
 3. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posiadanie przez Towary określonych cech ani za przydatność dostarczonego Towaru do realizacji zamierzonych przez Kupującego celów, chyba, że udzielił on Kupującemu pisemnego zapewnienia, iż Towary posiadają określone cechy, albo że są one przydatne do realizacji zamierzonych przez Kupującego celów.

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych realizowane przez Sprzedawcę znajdują się w zakładce Polityka Prywatności na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, Konsument może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub z możliwości wszczęcia postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego
 5. Niniejsze OWS są udostępnianie na Stronie internetowej Sprzedawcy w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

Warszawa, dnia 06.06.2024. r